Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku ze psů PDF Tisk

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 5.1. – 2/2010usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Velatice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Velatice. [2]
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.[3]

Čl. 3

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.[4]
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

Čl. 4

Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede[5]
 4. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
 5. obecný identifikátor[6], byl-li přidělen,
 6. místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 7. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 8. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů,
 9. skutečnosti zakládající vznik nároku na osvobození od poplatku.
 10. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]

Čl. 5

Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

              za prvního psa                                                           200,- Kč,

              za druhého a každého dalšího psa téhož držitele           250,- Kč.

Čl. 6

Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek v poměrné výši splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Osvobození

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[8].
 2. Nárok na osvobození je poplatník povinen prokázat.
 3. Osvobození od poplatku zaniká dnem zániku důvodu osvobození.

Čl. 8

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[9]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[10]

Čl. 9

Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2007, ze dne 21. června 2007.

Čl. 10

Účinnost

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

           

___________________

Mgr. Jan Grolich, starosta obce

___________________

Mgr. Petr Pelikán, místostarosta obce[1]§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích

[5]§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[6]§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

[7]§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[9]§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10]§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích