Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství PDF Tisk

OBEC VELATICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 7.3.2011 usnesením č. 3.1. – 1/2011usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Obec Velatice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za užívání veřejného prostranství (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).[1]

Čl. 2

Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.[2]
 2. Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.[3]

Čl. 3

Veřejná prostranství

 1. Veřejným prostranstvím je náves, ulice, silnice, chodníky, veřejná zeleň a další prostory na území obce Velatice přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.

Čl. 4

Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, a trvá až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 5

Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku nejpozději 3 dny před zahájením užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu kratší, než 1 den, je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže následující pracovní den.
 2. V ohlášení poplatník uvede[4]
 3. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu,
 4. obecný identifikátor[5], byl-li přidělen,
 5. místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 6. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 7. další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména předpokládanou dobu, způsob, místo a výměru užívání veřejného prostranství, včetně skutečností dokládajících vznik nároku na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 8. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.[6]
 9. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.[7]
 10. Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 2 písm. e) nejpozději do 15 dnů.

Čl. 6

Sazba poplatku

Sazba poplatku činí:

Druh poplatku:

Sazba v Kč

Jednotka

a)

umístění dočasných staveb a zařízení (stánků, pultů, kiosků apod.) sloužících pro poskytování prodeje nebo služeb

10,-

m2/den

b)

za provádění výkopových prací - do 7 dnů zdarma

1,-

m2/den

c)

za umístění stavebních zařízení

1,-

m2/den

d)

za umístění reklamních zařízení

1,-

m2/den

e)

za umístění skládek

1,-

m2/den

f)

za vyhrazení trvalého parkovacího místa

                             – automobil do 3,5 t

15,-

týden

60,-

měsíc

700,-

rok

                             – automobil nad 3,5 t

45,-

týden

180,-

měsíc

2.100,-

rok

g)

za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce

1,-

m2/den

Čl. 7

Splatnost poplatku

 1. Poplatek ve výši stanovené podle čl. 6 odst. 1 je splatný:
 2. při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 3 dny nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
 3. při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 4 dny nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství
 4. při užívání veřejného prostranství dle čl. VI. písm. f) nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
 5. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 8

Osvobození a úlevy

 1. Poplatek se neplatí:
 2. za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou[8],
 3. z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely[9],
 4. je-li veřejné prostranství užíváno obcí Velatice nebo organizací působící v obci Velatice ve veřejném zájmu.

Čl. 9

Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem.[10]
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.[11]

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

 1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2010, ze dne 20. 12. 2010.

Čl. 11

Účinnost

 1. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

___________________

Mgr. Jan Grolich, starosta obce

___________________

Mgr. Petr Pelikán, místostarosta obce


[1]§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

[2]§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3]§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4]§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích

[5]§ 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

[6]§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[7]§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[8]§ 4 odst. 3 poslední věta zákona o místních poplatcích

[9]§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[10]§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

[11]§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích