Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Nařízení obce Velatice č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád PDF Tisk

Nařízení obce Velatice č. 1/2014,

kterým se vydává

 

TRŽNÍ ŘÁD

 

Rada obce Velatice na své schůzi dne 29. 1. 2014 schválila v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) v  platném znění, a na základě § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v  platném znění, vydání toto nařízení obce:

ČLÁNEK 1

Úvodní ustanovení

1. Předmětem úpravy tohoto nařízení je vymezení podmínek pro nabídku, prodej zbožíposkytování služeb mimo    provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[1].

 ČLÁNEK 2

Vymezení tržních míst

1. Na území obce je možno mimo provozovnutomuto účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona[2] nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby na těchto místech (dále jen „tržní místa“):

-   náves - před kulturním domem (bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1).

 

 ČLÁNEK 3

Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti

1. Kapacita tržních míst je stanovena v příloze č. 1 k tomuto nařízení údajemmaximálním počtu jednotlivých prodejních zařízení nebo údajem o výměře v m2. 

2. Vybavení tržních míst, resp. prodejních zařízení, musí být v souladu s tímto nařízením a zvláštními předpisy vztahujícími se k jednotlivým druhům prodeje. 

3. Na tržních místech nesmějí být provozována ani umístěna prodejní zařízení zjevně poškozená. 

4. Prodejce je povinen zejména:

4.1.    při prodeji potravin zajistit vybavení v souladu se zvláštními předpisy[3],

4.2.    zajistit vybavení potřebné k předvedení zboží na žádost spotřebitele, umožňuje-li to povaha zboží (zejména při prodeji elektrospotřebičů a elektronického zboží),

4.3.    při prodeji obuvi zajistit místo ke zkoušení obuvi vsedě,

4.4.    při prodeji oděvů a brýlí zajistit zkušební kabinu nebo alespoň zrcadlo,

4.5.    zajistit vybavení jednotlivého prodejního místa dostatečnou nádobou na odpad vznikající v souvislosti s prodejem na jednotlivém prodejním místě. 

5.     Prodejní zařízení nesmí žádnou svou částí, ať pevnou nebo zavěšenou, přesahovat plochu uvedenou pro tržní místo v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

6.   Jednotlivé prodejní zařízení musí být prodejcemnákupního prostoru viditelně označeno alespoň:

6.1.  obchodní firmou, jménem a příjmením fyzické osoby nebo názvem právnické osoby-prodejce,

6.2.    identifikačním číslem prodejce, bylo-li přiděleno,

6.3.  údajem o sídle nebo místě podnikání prodejce; nemá-li prodejce sídlo nebo místo podnikání, údajem o místě obdobném,

6.4.    telefonním kontaktem na prodejce,

6.5.    jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost na jednotlivém tržním místě.

 

 ČLÁNEK 4

Doba prodeje a poskytování služeb

 1. Doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržních místech je stanovena od 8.00 hod do 19.00 hod.

 

ČLÁNEK 5

Pravidla pro udržování čistoty, bezpečnosti a k zajištění řádného provozu tržních míst

1. Při prodeji na tržních místech jsou všechny zúčastněné osoby (především provozovatelé tržních míst a dále prodejci) povinny zejména:

1.1.    zabezpečovat trvalý a řádný úklid, udržovat čistotu prodejních zařízení a jejich okolí, míst pro prodej i míst pro nakládku a vykládku zboží a skladových prostor, a to v souladu se zvláštními předpisy,

1.2.    zajišťovat v zimním období při prodeji na tržním místě schůdnost v nebližším okolí prodejních zařízení, a to v souladu se zvláštními předpisy,

1.3.    udržovat dostatečnou průchodnost mezi prodejními zařízeními,

1.4.    parkovat motorovými vozidly, případně jinými vozidly včetně přívěsů, jimiž bylo dopravováno zboží na místo prodeje, pouze v prostoru vymezeném pověřenou osobou obce Velatice,

1.5.    ponechat dopravní prostředky na tržních místech pouze po dobu nutnou pro vykládku a nakládku zboží, pokud se nejedná o prodej zboží přímo z vozidla.

1.6.    po ukončení prodeje vyklidit místo prodeje a s odpady vzniklými v souvislosti s prodejem nakládat v souladu se zvláštními předpisy.

2. Další povinnosti prodejců dle zvláštních předpisů (zejména hygienickýchbezpečnostních) zůstávají tímto nařízením nedotčeny.

ČLÁNEK 6

Zakázané druhy prodeje zboží a poskytování služeb

1. Na celém území obce Velatice jeohledem na převažující veřejný zájem spočívající v zajištění bezpečnosti v obci a bezpečnosti seniorů zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej zboží a nabídka služeb. 

2. Podomním prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí takový prodej zboží a nabídka služeb, kdy je bez předchozí objednávky dům od domu nabízeno a prodáváno zboží či služby. 

3. Pochůzkovým prodejem zboží a nabídkou služeb se pro účely tohoto nařízení rozumí prodej zbožínabídka služeb s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce, závěsného pultu, ze zavazadel, tašek, apod.) nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce pohybuje nebo se zdržuje na místě.

 

 ČLÁNEK 7

Sankce 

  1. Porušení tohoto nařízení bude posuzováno a sankce budou ukládány podle zvláštních právních předpisů[4].

 

ČLÁNEK 8

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolu dodržování tohoto tržního řádu jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení do Obecního úřadu Velatice, pověření členové zastupitelstva obce a členové kontrolního výboru. 

2. Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena. 

3. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

 

Starosta

Místostarosta

 

 ___________________

Mgr. Jan Grolich

 

___________________

Mgr. Petr Pelikán

 

 

Příloha č. 1

k Nařízení obce č. 1/201, kterým se vydávaá tržní řád

 

Tržní místa v k.ú. a obci Velatice

 

Název

Parcela

Druh

Plocha tržního místa

Počet prodejních zařízení

Náves - před kulturním domem

72/1

72/2

ostatní plocha

50 m2

2

 

Vyznačení tržního místa na mapě k. ú. Velatice s vyznačením jednotlivých prodejních zařízení

 

trzni mista

 [1])    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

[2])    Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

[3])    Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění.

[4])      Např. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.