Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému sběru, přepravy, třídění atd. komun. odpadu PDF Tisk

 

OBEC VELATICE

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Velatice

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 23. 3. 2015 usnesením č. 11.1. – 2/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Tato vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Velatice, včetně nakládání se stavebním odpadem1). 

Čl. 2

Třídění komunálního odpadu 

 1. Komunální odpad se třídí na:
  1. a)tříděný odpad, kterým je papír, sklo, plast, včetně PET lahví, nápojové kartony,
  2. b)nebezpečné složky komunálního odpadu,
  3. c)biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu (dále jen „bioodpad“),
  4. d)kovový odpad
  5. e)směsný odpad.
 2. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a), b), c), d). 

Čl. 3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběrných místechlokalitách:  u hřiště, vjezd do nové zástavby, vjezd do ulice Lány, náves.
 3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
  1. a)Papír -modrá,
   1. b)Sklo -zelená,
   2. c)Plasty, PET lahve, včetně nápojových kartonů - barva žlutá, případně zelená se žlutým víkem,
   3. d)Bioodpad – barva hnědá,
   4. e)Kov – barva černá. 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 

 1. Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován dvakrát ročně jejich odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních sběrných nádobtomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu, webových stránkách obce a v místním rozhlase.

Čl. 5

Sběr a svoz bioodpadu 

 1. Sběr a svoz bioodpadu je zajišťován přistavením veřejně přístupného velkoobjemového kontejneru na sběrném místělokalitě u hřiště nebo shromažďováním do zvláštních sběrných nádob, které jsou umístěny na sběrných místech v lokalitách:  u hřiště, vjezd do nové zástavby, vjezd do ulice Lány, náves.
 2. Likvidace bioodpadu je možná také shromažďování bioodpadukompostérech a následným zpracováním kompostovaného materiálu jako hnojiva. 

Čl. 6

Sběr a svoz kovového odpadu 

 1. Kovový odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob černé barvy.
 2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na sběrných místechlokalitách:  u hřiště, vjezd do nové zástavby, vjezd do ulice Lány, náves. 

Čl. 7

Shromažďování směsného odpadu 

 1. Směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky sběrnými nádobami jsou:
  1. a)typizované sběrné nádoby: např. popelnice, kontejnery, igelitové pytle určené ke shromažďování směsného komunálního odpadu,
  2. b)odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvíchobci, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
 2. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo společná pro více uživatelů. 

Čl. 8

Nakládání se stavebním odpadem

 1. Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není odpadem komunálním.
 2. Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným způsobem.
 3. Pro odložení stavebního odpadu menšího rozsahu (tj. do objemu 150 litrů) mohou fyzické osoby bezplatně využít kontejnerů na sběrném místělokalitě u hřiště, a to pouze v provozní době.
 4. Stavební odpad většího objemu musí být likvidován přistavením kontejneru a uložením na skládku na vlastní náklady, případně je možné využít kontejnerů na sběrném místělokalitě u hřiště pouze na základě dohody s obcí a úhrady dohodnuté částky za likvidaci stavebního odpadu.

Čl. 9

Závěrečná ustanovení

 1. Otevírací doba sběrného dvora je zveřejněna na vývěsní tabuli sběrného dvora a na webových stránkách obce Velatice.
 2. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, ze dne 17. 12. 2014.
 3. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

               Mgr. Jan Grolich                                                                       Petr Maincl

                     starosta                                                                              místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 4. 2015

 

Sejmuto z úřední desky dne: 23. 4. 2015

Zveřejněno formou umožňující dálkový přístup.

 1) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)  

2) Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a  tranzitu odpadů (Katalog odpadů)