Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o regulaci hlučných činností PDF Tisk

OBEC VELATICE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

o regulaci hlučných činností  

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 18. 8. 2015 usnesením č. 4.1. – 4/2015 usneslo vydat na základě  § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku
(dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

  1. Tato vyhláška upravuje činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporudobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Za takovou činnost se pro účely této vyhlášky považuje používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

Čl. 2

Omezení činností 

  1. Každý je povinen zdržet se na území intravilánu obce Velatice vymezenéhopříloze této vyhlášky o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. s výjimkou používání výhradně sekaček na trávu v čase od 10:00 do 12:00. 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1. Při porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů. [1]
  2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

               Mgr. Jan Grolich                                                                       Petr Maincl

                     starosta                                                                              místostarosta

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 8. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 9. 2015

Zveřejněno formou umožňující dálkový přístup.


Příloha - 
Vymezení intravilánu obce Velatice

intravilán[1] Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů