Skip to content
Increase font size Decrease font size Default font size

Úvodní stránka
Obec
Obecní úřad
Fotogalerie
Videogalerie
Zápisy
Služby v obci
Burza/Inzerce
Sport
Plánované projekty
Firmy v obci
Zpravodaj
Farnost Tvarožná
Mikroregion
Organizace v obci
Doprava a komunikace
Mapový portál
Mateřská škola
 
 

Mobilní rozhlas

MR Reg 250x250

Mapový portál

BANNER2

Mikroregion Roketnice

Mikroregion logo

MAS Slavkovské bojiště

MAS logo n

Ekolamp

 

ekolamp.logo .2D.black .cmyk 1

Počítadlo přístupů

TOPlist

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých materiálů PDF Tisk

OBEC VELATICE

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015,

kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v obci

  

Zastupitelstvo obce Velatice se na svém zasedání dne 18. 8. 2015 usnesením č. 5.1. – 4/2015 usneslo vydat na základě  § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

 1. Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu za účelem jeho odstranění.
 2. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
 3. Tato vyhláška se nevztahuje na spalování dřeva, dřevěného uhlí a plynných paliv určených výrobcem pro spalování v otevřených ohništích, zahradních krbech a otevřených grilovacích zařízeních.
 4. Tato vyhláška se vztahuje na území intravilánu obce Velatice vymezenéhopříloze této vyhlášky. 

Čl. 2

Podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů 

 1. Suché rostlinné materiály dle čl. 1 nelze spalovatobdobí celého roku v neděli a státem uznaných svátcích po celý den a ve všední dny po 19. hod.
 2. Spalování uvedenéčl. 2 odst. (1) lze provádět jen tak, aby ostatní obyvatelé nebyli obtěžováni kouřem.
 3. Za spalování uvedenéčl. 2 odst. (1) je odpovědný vlastník respektive nájemce pozemku, na kterém je spalování prováděno a může být provedeno pouze za trvalého dozoru osoby starší 18-ti let.
 4. Touto vyhláškou nejsou dotčeny příslušné povinnosti vyplývající ze zákonů a jiných opatření k zajištění požární bezpečnosti (např. protipožární předpisy, vyhlášení období zvýšeného nebezpečí požáru).
 5. Suchý rostlinný materiál je možné odkládat do nádob určených na bioodpad, případně pro komunální odpadsouladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Velatice. 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 1. Při porušení jednotlivých ustanovení této vyhlášky bude postupováno podle obecně závazných právních předpisů. [1]
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

            ...................................                                                       ..........................................

               Mgr. Jan Grolich                                                                       Petr Maincl

                     starosta                                                                              místostarosta

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 8. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 9. 9. 2015

Zveřejněno formou umožňující dálkový přístup.

 

Příloha - Vymezení intravilánu obce Velatice

intravilán[1] Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů